Приказ 650 от 27.07.2012

Приказ 650 от 27.07.2012

Документы МО — АРХИВ

Нормативно-правовые документы Мурманской области

1) ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

2) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

3) Порядок информационного взаимодействия

4) ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Правительства Мурманской области от 19.12.2012 №650-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 26.10.2011 №547-ПП/11» — СКАЧАТЬ

Постановление Правительства Мурманской области от 11.10.2012 №507-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 26.10.2011 №547-ПП/11» — СКАЧАТЬ

5) ПРИКАЗЫ

Соместный Приказ «О порядке информационного взаимодействия при оказании медицинской помощи в стационарных условиях в системе медицинского страхования» от 23.12.2013 г. № 802/359 СКАЧАТЬ

Приказ 242/84 от 05 апреля 2013 года « О проведении диспансеризации взрослого населения в 2013 году

При каз Министерства здравоохранения Мурманской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области от 24.05.2012 №384/174 «О медико-экономических стандартах» — СКАЧАТЬ

Приказ 650 от 27.07.2012

Скачати / читати безкоштовно онлайн повний текст Наказу Міністерства внутрішніх справ України N 650 від 27.07.2012 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2014 року N 257)

Скачать / читать бесплатно онлайн полный текст Приказа Министерства внутренних дел Украины N 650 от 27.07.2012 «Об утверждении Инструкции по оформлению документов в системе МВД Украины» (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства внутренних дел Украины от 28 марта 2014 N 257)

Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та з метою вдосконалення документального забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС України, дотримання єдиних вимог до оформлення документів НАКАЗУЮ:

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, органів і підрозділів внутрішніх справ, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС України:

2.1. Організувати вивчення в системі службової підготовки та неухильне дотримання вимог цього наказу працівниками.

2.2. Виключити випадки оформлення службових документів з порушенням вимог зазначеної Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату генерал-полковника міліції Лекаря С. І.

4. Наказ оголосити особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, працівникам підприємств, установ та організацій системи МВС України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 20.01.2004 № 55.

Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
27.07.2012 № 650

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України*

1. Загальні положення

Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі — документи) — накази, доручення, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, які створюються в результаті діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС**.

Інструкція встановлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлення документів; вимоги до документів, які виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

Вимоги щодо оформлення реквізитів можна поширювати на всі класи уніфікованих систем документації.

Ця Інструкція не поширюється на документи, що підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, а також на процеси створення та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів***.

__________
* Далі — Інструкція.
** Далі — органи (орган) внутрішніх справ.
*** Електронний документ — документ, інформацію в якому подано в електронній формі, що включає необхідні реквізити, у тому числі електронний цифровий підпис. Формат і структура даних електронного документа, його обов’язкові реквізити, а також візуальна форма його подання визначаються законодавством.

2. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів

2.1. Зображення Державного Герба України на бланках з кутовим розташуванням реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків з назвою організації, а на бланках з поздовжнім розташуванням реквізитів — у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота — 17 мм, ширина — 12 мм.

2.2. Зображення емблеми організації відповідно до ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» розміщують з лівого боку від назви органу внутрішніх справ. Емблему не відтворюють на бланку, якщо на ньому розміщують зображення Державного Герба України.

2.3. Зображення нагород відтворюють на бланках документів відповідно до законодавства і розміщують на лівому березі бланка на рівні назви організації та назви структурного підрозділу організації.

2.4. Код організації проставляють за ЄДРПОУ* після довідкових даних про організацію.

2.5. Код форми документа (якщо він є) проставляють згідно з ДК 010-99 (Державний класифікатор управлінської документації — ДКУД) вище назви виду документа.

2.6. Назву міністерства, організації вищого рівня зазначають скорочено, а за відсутності офіційно зареєстрованого скорочення — повністю. Друкується назва великими літерами 16 кегля**, напівжирним шрифтом (у комп’ютері — «Ж»).

__________
* ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (введення до ЄДРПОУ здійснює Державний комітет статистики України).
** Кегль — розмір літер у друкарській системі мір (у пунктах).

2.7. Назва організації — автора документа повинна відповідати назві, зазначеній у його установчих документах. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли вона офіційно зафіксована в положенні (статуті) про організацію, і подають у дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі. Друкується назва великими літерами 16 кегля, напівжирним шрифтом.

2.8. Назву структурного підрозділу організації зазначають тоді, коли цей підрозділ — автор документа, і розміщують нижче назви організації. Друкується назва великими літерами 16 кегля, напівжирним шрифтом.

2.9. Довідкові дані про організацію містять поштову адресу та інші відомості (номери телефонів, факсів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо), які розміщують нижче її назви або назви структурного підрозділу.

2.10. Назву виду документа: наказ, рішення, інструкція, доручення тощо — зазначають на кожному документі, за винятком листів (вона повинна відповідати переліку форм, які використовують в організації), і друкують великими літерами 16 кегля, напівжирним шрифтом; крапку в кінці назви документа не ставлять. Перелік містить назви уніфікованих форм документів згідно з ДК 010-99 — Державним класифікатором управлінської документації (ДКУД), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 31.12.98 № 1024, та тих, що відповідають організаційно-правовому статусу організації. Якщо документ рукописний, назву пишуть з великої літери без крапки після реквізиту.

2.11. Дата документа — це дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації. На документах, підготовлених спільно кількома організаціями, їхньою датою вважається дата підписання останньою організацією. Датою рішення колегії (наради) органу є дата його підписання головою колегії.

Дата оформляється цифровим або словесно-цифровим способом. У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік — чотирма цифрами, крапка в кінці не ставиться. Елементи дати зображують арабськими цифрами в один рядок у послідовності: день, місяць, рік (23.10.2011).

У текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них і документах, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дати з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 вересня 2011 року. Дозволяється вживати слово «рік» у скороченому варіанті «р.», наприклад: 03 червня 2011 р.

Дату документа ставлять нижче назви його виду поряд з реєстраційним індексом на спеціально відведеному місці в бланку.

Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється посадовою особою, яка його підписує або затверджує, нижче підпису ліворуч.

Дату видання спільного наказу проставляє останнім головний розробник (на бланку розміщується першим).

Обов’язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов’язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа і направлення його до справи).

2.12. Реєстраційний індекс документа складається з його порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням органу індексом справи за номенклатурою, інформацією про кореспондента, виконавця тощо. Місце розташування цього реквізиту залежить від бланка та виду документа.

Якщо документ підготували два чи більше органів, то реєстраційний індекс складають з реєстраційних індексів кожного з них і проставляють через правобічну похилу риску згідно з послідовністю підписів його авторів.

Читайте так же:  Ответственность за вождение без полиса осаго

Для документів, підписаних Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра додатково до реєстраційного індексу через правобічну похилу риску проставляється індекс, який складається з двох приголосних літер, завчасно погоджених керівництвом Управління документального забезпечення з Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра (наприклад, Панов — Пн).

2.13. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь, розташовують нижче або на рівні реєстраційного індексу в спеціально відведеному місці.

2.14. Місце укладання або видання документа зазначають у всіх документах, крім листів, у яких ці відомості визначають з реквізиту. Довідкові дані про організацію розміщують на рівні або нижче дати документа і реєстраційного індексу документа.

2.15. Гриф обмеження доступу до документа проставляють без лапок праворуч у верхньому куті на першій сторінці на відстані 104 мм від межі лівого берега документа. За потреби його доповнюють даними, передбаченими нормативно-правовими актами, які регламентують порядок діловодства з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом. Друкується гриф шрифтом 12 кегля, наприклад:

Для службового користування
Прим. № 1

Номер примірника може проставлятися під час друку документа або безпосередньо під час реєстрації.

2.16. Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни. Реквізит «Адресат» розміщується на відстані 92 мм від межі лівого берега документа. До реквізиту «Адресат» можуть входити такі складові: назва організації, структурний підрозділ, посадова особа (посада, звання, прізвище й ініціали), поштова адреса.

2.16.1. Назву організації, її структурного підрозділу пишуть у називному відмінку, наприклад:

Міністерство юстиції України
Центр правової реформи і законопроектних робіт

2.16.2. Реквізит «Адресат» у документах, що надсилаються Президентові України, Главі Адміністрації Президента України; Прем’єр-міністрові України та членам Кабінету Міністрів України; Голові Верховної Ради України, його заступникам, головам комітетів, комісій Верховної Ради України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини; Голові Конституційного Суду України; Голові Верховного Суду України; Голові Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Голові Вищого господарського суду України, Голові Вищого адміністративного суду України; Генеральному прокуророві України; Голові Служби безпеки України; Секретареві Ради національної безпеки і оборони України; Голові Рахункової палати України; Голові Служби зовнішньої розвідки України; Голові Центральної виборчої комісії; начальникові Управління державної охорони України; керівникам центральних органів виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом; головам обласних рад та обласних державних адміністрацій; керівникам правоохоронних органів іноземних держав та головам дипломатичних представництв в Україні, друкується напівжирним шрифтом, а прізвище та ініціали — великими літерами, наприклад:

Голові Верховної Ради України
ЛИТВИНУ В.М.

2.16.3. Якщо документ надсилається керівникові структурного підрозділу Міністерства, зазначається посада адресата, його прізвище й ініціали, звання в давальному відмінку, наприклад:

Начальнику* Департаменту кадрового
забезпечення полковникові міліції
Ткаченку О.П.

__________
* Коли в тексті зустрічається поряд кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини, то для уникнення одноманітних відмінкових закінчень слід чергувати закінчення -ові, -еві (-єві) з -у (-ю): заступнику Міністра генерал-лейтенантові міліції Петренку О.І., Генеральному прокуророві України державному раднику юстиції України Пшонці В.П., ректору професорові Бондаренку Ю.П.

2.16.4. У разі коли документ адресується кільком однорідним організаціям, адресати зазначають узагальнено, наприклад:

Начальникам ГУМВС, УМВС України
в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на транспорті,
ректорам вищих навчальних закладів
та керівникам науково-дослідних установ

2.16.5. До складу реквізиту «Адресат» може входити також поштова адреса, наприклад:

Верховна Рада України
Комітет з питань правової політики
вул. Садова, 3-а, м. Київ

На документах, які надсилають постійним кореспондентам, поштову адресу не зазначають, а пишуть лише на конвертах.

За потреби в реквізиті «Адресат» зазначають наукове звання (чи посаду), наприклад:

Ректорові
Національної академії
внутрішніх справ
генерал-лейтенанту міліції
професорові
Кузьменку В.І.

2.16.6. У разі надсилання документів фізичній особі прізвище, ім’я та по батькові (або ініціали) адресата зазначають у називному відмінку і друкують напівжирним шрифтом 14 кегля. Поштову адресу друкують звичайним шрифтом 14 кегля, наприклад:

Шевченко Сергій Вікторович
вул. Грушевського, 20, кв. 15,
м. Київ, 01024

2.16.7. У разі адресування документів іноземним кореспондентам (за межі країни) спочатку пишуть ініціали та прізвище або навпаки, а потім — посаду, найменування організації та її поштову адресу в такій послідовності: номер поштової скриньки, номер будинку, назва вулиці, поштовий індекс, назва міста, назва країни, наприклад:

Mr. R. Kearsley
The Director of the Department of Computer
Engineering and Mathematics
Chicago University
Box 36. 12 Park Lane
Chicago, USA

2.16.8. Документ не повинен містити більше чотирьох адресатів. Слово «копія» перед найменуванням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У разі більшої кількості адресатів складається список для розсилання, а на кожному примірнику документа зазначається лише один адресат, який друкується напівжирним шрифтом 14 кегля.

2.17. Особливий спосіб введення документа в дію — це його затвердження. Документ, що підлягає затвердженню, набирає чинності тільки з моменту його затвердження відповідними керівниками установ, органів або посадовими особами, до компетенції яких належить вирішення питань, викладених у ньому.

2.17.1. Затвердження документа здійснюється двома способами: проставлянням грифа затвердження (додаток 2) або виданням відповідного розпорядчого документа (наказу).

Нормативно-правові акти затверджуються розпорядчими документами — наказами.

2.17.2. Якщо документ затверджує конкретна посадова особа, то гриф затвердження складається з таких елементів: слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, спеціального звання, підпису, ініціалів і прізвища особи, яка його затвердила, дати затвердження, наприклад:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу у справах неповнолітніх
майор міліції
(підпис) М.Г. Нечипорук
22.10.2011

2.17.3. У разі затвердження документа кількома посадовими особами їхні грифи затвердження розташовують на одному рівні.

2.17.4. Якщо документ затверджено наказом, то до складу грифа затвердження входять: слово ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назва в називному відмінку, дата і номер документа, наприклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
22.09.2011 № 1079

2.17.5. Гриф затвердження розміщують у правому верхньому куті першого аркуша документа на відстані 104 мм від межі лівого берега документа.

2.18. Резолюція — це зроблений посадовою особою напис на документі, який містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виконання документа.

Резолюція складається з таких елементів: прізвище, ініціали виконавця (виконавців) у давальному відмінку, зміст доручення, термін виконання, особистий підпис керівника, дата.

Резолюцію слід ставити безпосередньо на документі, нижче реквізиту «Адресат», паралельно до основного тексту (чи під кутом 45°) або на вільному місці лицьового боку першого аркуша, але не на березі, призначеному для підшивання, наприклад:

Буняку Л. К.
Тершовчину Т. І.
Прошу підготувати узгоджені пропозиції.
Доповісти до 25.09.2011.
Контроль.
22.09.2011 (підпис) О.М. Зайчук

Якщо на документі немає такого місця, дозволяється оформляти резолюцію на окремому аркуші або спеціальному бланку.

Виконавців може бути декілька. Відповідальною за виконання документа є особа, зазначена в резолюції першою або визначена керівником, який вчиняє резолюцію. У такому разі напроти прізвища основного виконавця проставляється відмітка «відп.».

2.19. Заголовок до тексту документа повинен бути узгоджений з його назвою і містити короткий виклад основного змісту тексту.

2.19.1. Текст реквізиту «Заголовок» розміщують прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від межі лівого берега) способом з лівого боку бланка під датою документа.

2.19.2. Заголовок відділяється від попереднього реквізиту трьома міжрядковими інтервалами, друкується звичайним шрифтом 12 кегля, з великої літери, без абзацного відступу від лівого берега аркуша паперу, формується за допомогою віддієслівного іменника і відповідає на питання «про що?», «кого», «чого?». Наприклад: наказ (про що?) про створення органу, протокол (чого?) засідання експертної комісії. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

2.19.3. Якщо документ укладено на основі уніфікованої форми, постійну частину заголовка, що входить до назви форми, доповнюють змінною інформацією, яка конкретизує його зміст.

2.19.4. Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволяється подавати без заголовка та друкувати через один міжрядковий інтервал.

2.19.5. Якщо заголовок до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється продовжувати до межі правого берега. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

2.20. Відмітка про контроль означає, що документ узято на контроль для забезпечення його виконання в установлений строк.

Відмітку про контроль за виконанням документа позначають літерою «К», словом або штампом «Контроль» на лівому березі першого аркуша документа, на рівні заголовка до тексту.

У разі необхідності повернення документа установі-авторові або фізичній особі відмітка про взяття на контроль проставляється на окремому аркуші для резолюції.

2.21. Текст документа містить інформацію, заради якої його створено, і викладається грамотно, стисло, зрозуміло, без повторів. Під час складання документів уживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

Читайте так же:  Ученический договор на какой срок заключается

Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до нього.

Текст документа оформляється у вигляді суцільного зв’язного тексту або анкети чи таблиці, або шляхом поєднання цих форм.

Суцільний зв’язний текст, як правило, складається з двох частин. У першій (вступній) частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа, у другій (заключній) частині — висновки, пропозиції, рішення, прохання. В окремих випадках документ може після вступної частини містити мотивувальну частину, у якій обґрунтовується позиція установи.

Тексти складних і великих за обсягом документів (положення, правила, інструкції, огляди, звіти тощо) поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Пункти в тексті нумеруються арабськими цифрами з крапкою, а підпункти — арабськими цифрами з дужкою.

В окремих випадках розділи можуть поділятися на глави, а також нумеруватися римськими цифрами.

2.21.1. На персональному комп’ютері документи, як правило, набирають і роздруковують у текстовому редакторі Word (шрифт Times New Roman) з такими параметрами: формат аркуша — А4; розмір шрифту основного тексту — 14 кегль; абзацний відступ — 1,25 см; міжрядковий інтервал — одинарний; вирівнювання тексту — по ширині. Опцію «Автоматична розстановка переносів» не використовують.

2.21.2. Якщо текст має вигляд анкети, то назви ознак передають іменником у називному відмінку або словосполученнями з дієсловом другої особи множини теперішнього або минулого часу («були», «перебували», «маєте», «володієте»). Характеристики, передані словесно, необхідно граматично узгоджувати з назвами ознак.

2.21.3. Таблична форма документа використовується в разі викладення в цифровому або словесному вигляді інформації про кілька об’єктів за рядом ознак. Заголовки граф таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки — з малої літери, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, і з великої — якщо підзаголовок має самостійне значення. Крапки в кінці заголовків і підзаголовків граф не ставляться. Заголовки і підзаголовки граф та рядків таблиці повинні бути викладені іменниками в називному відмінку однини. У заголовках і підзаголовках рядків і граф таблиці вживаються лише загальноприйняті умовні позначення і скорочення.

Якщо таблицю укладають більше ніж на одній сторінці, її графи необхідно пронумерувати, а на наступних сторінках друкувати тільки їхні номери, а також у верхньому правому кутку — слова «Продовження додатка». За необхідності, якщо граф багато, їх можна переносити на наступні сторінки.

2.21.4. У розпорядчих документах (наказ, доручення) форма викладу тексту має бути від першої особи однини («наказую» — для наказу та «доручаю» — для доручення).

2.21.5. У міжвідомчих і спільних розпорядчих документах текст викладають від першої особи множини теперішнього часу («НАКАЗУЄМО»).

2.21.6. Текст протоколу викладають від першої особи множини минулого часу («слухали», «виступили», «вирішили»).

2.21.7. У документах, що встановлюють права й обов’язки (положення, інструкція, правила), а також містять опис або оцінку фактів (акт, довідка), використовують форму викладу тексту від третьої особи однини або множини («відділ здійснює функції», «до складу об’єднання входять», «комісія встановила»).

2.21.8. У листах використовують такі форми викладу:

— від першої особи множини («просимо надіслати», «надсилаємо на розгляд»);

— від першої особи однини («вважаю за необхідне», «прошу виділити»);

— від третьої особи однини («Міністерство не заперечує», «Міністерство вважає за можливе»).

2.21.9. Під час підготовки листа на ім’я посадової особи використовують звертання в кличному відмінку. Найчастіше вживають таку форму звертання:

Шановний Іване Петровичу!

Звертаючись до Президента України, уживають форму:

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!

Звертання друкують вище реквізиту тексту на відстані двох міжрядкових інтервалів по центру аркуша паперу напівжирним курсивом.

У кінці тексту ставиться крапка. Нижче останнього рядка тексту на відстані двох міжрядкових інтервалів з абзацу рівним напівжирним шрифтом друкують словосполучення «З повагою» (без коми), нижче якого з маленької літери від лівого берега розміщують реквізит «Підпис» (усе друкують напівжирним рівним шрифтом 14 кегля).

2.21.10. Документи, призначені для використання в межах системи МВС, рекомендується укладати з двох боків аркуша паперу. Під час друкування документа на зворотному боці аркуша за допомогою комп’ютера в меню «Параметри сторінки» необхідно включати опцію «Дзеркальні поля».

Документи, які виходять за межі установи, укладаються на одному боці аркуша паперу.

Під час оформлення документів на двох і більше сторінках другу і наступні сторінки необхідно нумерувати.

Номери сторінок проставляють посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків.

2.22. Відмітку про наявність додатків розміщують під текстом документа без абзацу, на відстані 2 — 4 міжрядкових інтервалів. Після слова «Додаток» («Додатки») ставлять двокрапку.

2.22.1. Наявність додатків зазначається в основному або в супровідному документі в кінці тексту (вище підпису), де зазначається їх назва, кількість аркушів та кількість примірників, що додаються.

2.22.2. Додатки до документів слід оформлювати таким чином: назва, заголовок, підписи осіб, відповідальних за їх зміст, дата, відмітки про погодження, затвердження тощо.

2.22.3. Додатки до розпорядчого документа повинні мати відмітку з посиланням на відповідний розпорядчий документ, його дату і номер. Цю відмітку проставляють у верхньому правому куті першого аркуша додатка, наприклад:

Додаток
до наказу МВС
від 22.09.2011 № 1078

2.22.4. У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак № перед цифровим позначенням не ставиться.

2.22.5. Додатки до розпорядчих документів підписують керівники структурних підрозділів (органу) на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

2.22.6. Відомості про наявність додатків до планів, звітів, протоколів, повідомлень, листів тощо оформлюються в такому порядку:

— якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в тексті, то відмітка про їх наявність оформлюється за такою формою:

на 4 арк. у 2 прим.

— якщо додатків декілька, їх нумерують арабськими цифрами з крапкою;

— якщо документ має додатки, повна назва яких не наводиться в тексті, то їх необхідно назвати після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному з них та кількості їх примірників, наприклад:

1. Довідка про виконання плану роботи Головного штабу МВС на II квартал 2012 року на 6 арк. у 3 прим.

2. Графік приймання громадян керівним складом МВС України на вересень 2012 року на 2 арк. у 2 прим.

— якщо до документа долучається інший документ, що має додатки, то відмітку про його наявність оформлюють таким чином:

Експертний висновок державного експерта з питань таємниць про ступінь секретності відомостей, що містяться в наказі МВС від 05.07.2011 № 4, і додаток до нього, усього на 22 арк. у 2 прим.

— якщо додатки зброшуровані (книги, журнали тощо), кількість аркушів не зазначається;

— за великої кількості додатків до них укладають опис, а в самому документі після тексту зазначається:

відповідно до опису на _____ арк.

— якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, відмітку про його наявність подають за формою:

на 5 арк. у 2 прим. на першу адресу.

2.22.7. Якщо у відправника не залишається жодного примірника додатка, то в супровідному листі зазначається: «Лише адресату».

2.23. Службові документи підписують посадові особи. Підпис складається з назви посади, звання (за наявності), особистого підпису і його розшифрування (ініціали і прізвища), наприклад:

Начальник ГУМВС України
в Київській області
генерал-майор міліції

2.23.1. Якщо документ надруковано на бланку, то назва органу (структурного підрозділу) в назві посади керівника не зазначається, наприклад:

Начальник
генерал-лейтенант міліції

2.23.2. Розшифрування підпису в реквізиті «Підпис» необхідно друкувати на рівні останнього рядка назви посади, а якщо зазначається і спеціальне звання, то на його щаблі, вирівнюючи по правому берегу документа. Назву посади вказують прапоровим способом. Розшифрування підпису (ініціали і прізвище) позначають без будь-яких дужок чи інших знаків. У всіх інших випадках ініціали вживаються після прізвища. У розшифруванні підпису можливе використання одного ініціалу (імені), наприклад, у листах, вітальних адресах, листівках.

2.23.3. Документи, що надсилаються Міністерством до центральних органів виконавчої влади та адресовані їх керівникам, підписує Міністр або особа, що виконує його обов’язки, а у виняткових випадках, за його дорученням, — перший заступник чи заступники Міністра. В інших випадках такі документи підписує перший заступник та заступники Міністра відповідно до розподілу посадових обов’язків.

2.23.4. Документи, адресовані іншим організаціям від імені Міністерства, підписує Міністр, перший заступник чи заступники Міністра.

2.23.10. Документи, адресовані ГУМВС, УМВС, установам та організаціям органів внутрішніх справ, підписує Міністр, перший заступник чи заступники Міністра, керівники структурних підрозділів Міністерства відповідно до їх компетенції. У разі надсилання документа одночасно кільком підпорядкованим установам підписується тільки оригінал, який залишається у справі установи-автора, а на місця розсилаються його копії, засвідчені службою діловодства.

2.23.11. Документи ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, інших підрозділів органів внутрішніх справ, адресовані іншим центральним органам виконавчої влади, підписує керівник або особа, яка його заміщає.

Читайте так же:  Банкротство нск-монолит

2.23.12. Якщо за зміст документа відповідають декілька осіб (акти, фінансові документи тощо), то його підписують усі ці особи (підписи розміщують один під одним відповідно до ієрархії посад).

2.23.13. У разі підписання документа кількома особами, що мають рівнозначні посади, підписи розміщують на одному рівні, наприклад:

В.о. Міністра юстиції України

В.о. Міністра фінансів України

2.23.14. Якщо документ підписують особи, які мають нерівнозначні посади, їх підписи розміщують один під одним відповідно до ієрархії, наприклад:

Міністр юстиції України

2.23.15. Під час укладання документів, підготовлених комісією, зазначають не посади осіб, а розподіл обов’язків у складі комісії, наприклад:

2.23.16. Якщо посадова особа, підпис якої заготовлено на проекті документа, відсутня, то документ підписує заступник або виконувач обов’язків. При цьому обов’язково зазначається фактична посада особи, яка підписала документ, її ініціали і прізвище (виправлення вносяться рукописним або машинописним способом, наприклад: «В. о.», «Заст.»).

2.23.17. Не допускається підписувати документ з прийменником «За» або проставляти правобічну похилу риску. Як виняток, за відсутності голови колегії протокол та рішення колегії підписуються головуючим, наприклад:

За голову колегії

2.23.18. Засвідчення електронного документа здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису згідно із законодавством.

2.23.19. Факсимільне відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.

2.24. Гриф погодження документа. Проекти документів погоджуються з посадовими особами органів, які відповідно до їх компетенції безпосередньо причетні до питань, що порушуються в проекті.

Погодження може здійснювати посадова особа апарату МВС, його структурних підрозділів (внутрішнє), інші установи, підприємства, організації (зовнішнє).

2.24.1. Внутрішнє погодження оформляється візуванням проекту документа посадовими особами. Віза складається з найменування посади, особистого підпису, ініціалів та прізвища особи, яка візує документ.

Документи візуються чорнилом чорного або синього кольору. Візування чорнилом іншого кольору (червоний, зелений, фіолетовий тощо) або олівцем забороняється.

Начальник Департаменту
(підпис) Ю.С. Калениченко
22.12.2011

2.24.2. Відповіді на депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України за підписом Міністра візуються виконавцем, керівником служби виконавця, першим заступником Міністра або заступником Міністра чи заступником Міністра — керівником апарату, який координує та контролює діяльність останнього, літредактором та Управлінням юридичного забезпечення. Візи проставляються на лицьовому боці останнього аркуша копії відповіді. У разі відсутності для цього достатнього місця дозволяється проставляти візи на зворотному боці останнього аркуша копії відповіді.

2.24.3. Відповіді на депутатський запит або депутатське звернення народного депутата України за підписом першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра — керівника апарату візуються виконавцем, керівником служби виконавця, літредактором та Управлінням юридичного забезпечення.

2.24.4. Відповіді на депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України за підписом Міністра про продовження термінів розгляду візуються виконавцем, керівником служби виконавця, першим заступником Міністра або заступником Міністра чи заступником Міністра — керівником апарату, який координує та контролює діяльність останнього, та літредактором. Аналогічний порядок візування відповідей на депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України про продовження термінів розгляду застосовується при підписанні відповідей першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра — керівником апарату.

2.24.5. Порядок візування відповідей на депутатські запити або депутатські звернення народних депутатів України за підписом начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, структурних підрозділів апарату Міністерства, ректорів вищих навчальних закладів, керівників інших підрозділів, підпорядкованих МВС, визначається керівниками цих органів самостійно.

2.24.6. Узагальнені та завізовані в установленому порядку проекти відповідей за підписом Міністра внутрішніх справ разом з матеріалами перевірки не пізніше двох днів до закінчення строку розгляду документа подаються до Служби Міністра для вивчення, доповіді Міністрові та їх підписання.

2.24.7. У разі коли резолюцією Міністра визначено особисту доповідь виконавця про результати розгляду запиту або звернення народного депутата України, матеріали перевірки та проекти відповідей на запити або звернення доповідаються Міністрові безпосередньо визначеним резолюцією виконавцем.

2.24.8. При узгодженні проектів наказів внутрішні візи розміщуються на зворотному боці останнього аркуша документа. Складові віз: назви посад та ініціали і прізвища керівництва Міністерства (що координують та контролюють діяльність відповідної служби), начальників: служби розробника, Головного штабу, Управління юридичного забезпечення, зацікавлених служб та літредактора, а також (за необхідності) Служби Міністра, Управління документального забезпечення, Департаменту внутрішнього аудиту (у випадку, якщо норми документа регулюють питання використання бюджетних коштів та/або державного майна, що надане в управління МВС), Департаменту внутрішньої безпеки (у разі розроблення документа з питань, що стосуються сфери дії Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції») тощо.

2.24.9. При візуванні доручень та інформаційних листів посадові особи, зазначені в підпункті 2.24.2, проставляють візи на лицьовому боці останнього аркуша документа. У разі відсутності для цього достатнього місця дозволяється проставляти візи на зворотному боці останнього аркуша документа.

2.24.10. Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші, про що на ньому робиться відповідна відмітка за такою формою:

Начальник Департаменту (назва)
(підпис) (ініціали, прізвище)
Зауваження і пропозиції додаються.
(дата)

Приказ 650 от 27.07.2012

Для передачи по ТКС открыты формы:

 • Заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика
  ЕНВД (с 2013г.);
 • Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика ЕНВД (с
  2013г.);
 • Заявление о постановке на учет ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД (с
  2013г.);
 • Заявление о снятии с учета ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД (с 2013г.).

Реализованы формы налоговой отчетности:

 • НДС (с IVкв. 2013г.), утвержденная приказом ФНС России от 26.11.2013 №ММВ-7-6/[email protected];
 • Косвенные налоги (таможенный союз) (сдекабря 2013г.), утвержденная приказом ФНС России от 27.11.2013 №ММВ-7-6/[email protected];
 • Налог на прибыль при выполнении СРП (с IVкв. 2013г.), утвержденная приказом ФНС России от 27.11.2013 №ММВ-7-6/[email protected];
 • Налог на имущество (с 2013г.);
 • Авансовые платежи по налогу на имущество (с Iкв. 2014г.), утвержденные приказом ФНС России от 05.11.2013г. №ММВ-7-11/[email protected] (в том числе печатный шаблон);
 • Единый налог по упрощенной системе (с2013г.), утвержденная приказом ФНС России от 12.11.2013 №ММВ-7-6/[email protected];
 • Единый с/х налог (с 2013г.),утвержденный приказом ФНС России от 12.11.2013 №ММВ-7-6/[email protected];
 • Единая (упрощенная) налоговая декларация(с 2013г.), утвержденная приказом ФНС России от 27.11.2013 №ММВ-7-6/[email protected];
 • Водный налог (с IVкв. 2013г.),утвержденная приказом ФНС России от 17.12.2013г. №ММВ-7-6/[email protected];
 • Акцизы на табачные изделия (с декабря 2013г.), утвержденная приказом ФНС России от 17.12.2013г. №ММВ-7-6/[email protected];
 • 3-НДФЛ (с 2013г.);
 • Акцизы на подакцизные товары (с декабря2013г.);
 • Единый налог на вмененный доход (с IVкв.2013г.);
 • Земельный налог (с 2013г.);
 • 4-НДФЛ (с 2014г.);
 • Налог на добычу полезных ископаемых (с декабря 2013г.);
 • Налог на игорный бизнес (с декабря 2013г.);
 • Транспортный налог (с 2013г.);
 • Налог на прибыль (с годовой/декабрь 2013г.);
 • Реализована форма Сведения о разрешениях и суммах сбора за вылов ВБР (с 2014г.) согласно приказу ФНС России от30.12.2013 № ММВ-7-6/[email protected] (в том числе печатный шаблон согласно приказу ФНС
  России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/[email protected]);
 • Реализована форма Сведения о количестве ОВБР, подлежащих изъятию в качестве прилова (с 2014г.) согласно приказу ФНС России от 30.12.2013 № ММВ-7-6/[email protected] (в том числе печатный шаблон согласно
  приказу ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/[email protected]);
 • Реализована форма Сбор за пользование объектами животного мира (с 2014г.) согласно приказу ФНС России от 30.12.2013 № ММВ-7-6/[email protected] (в том числе печатный шаблон согласно приказу ФНС России от14.11.2013 № ММВ-7-3/[email protected]).

Реализованы статистические формы:

 • Форма 2-ТР (жел)согласно приказу Росстата от 06.09.2012г № 480 (шаблон ГКСот 24.01.2013г.);
 • Форма 65-ЭТР (срочная)согласно приказу Росстата от 06.09.2012г № 480 (шаблон ГКС от 02.07.2012г.);
 • Форма 8-ВЭС (бункер)согласно приказу Росстата от 07.11.2007г № 328 (шаблон ГКС от 19.04.2011г.);
 • Форма 8-ВЭС (услуги)согласно приказу Росстата от 27.07.2012 № 421 (шаблон ГКС от 04.07.2013г.);
 • Обновлена статистическая форма 29-СХ согласно приказу Росстата от 09.08.2012г № 441 (шаблон от 08.10.2013г.);
 • Реализована печать статистической формы 1-натура-БМсогласно приказу Росстата от 29.08.2012 № 470;
 • Реализована статистическая форма 57-Тсогласно приказу Росстат от 18.07.2013 №285 (шаблон ГКС от 18.10.2013);
 • Форма 1-море согласно приказу Росстата № 480 от 06.09.2012г.(шаблон ГКС от 10.01.2013г.);
 • Форма 1-ДАПсогласно приказу Росстата № 470 от 29.08.2012г. (шаблон ГКС от 10.01.2013г.);
 • Форма 3-приватизациясогласно приказа Росстата № 291 от 23.07.2013г. (шаблон ГКС от 05.11.2013г.);
 • Форма 1-алкоголь(опт)согласно приказу Росстата № 628 от 05.12.2012г. (шаблон ГКС от 10.01.2013г.);
 • Форма 1-рекасогласно приказу Росстата №480 от 06.09.2012г. (шаблон ГКС от 10.01.2013г.);
 • Форма 78-РИКсогласно приказу Росстата № 349 от 29.08.2013г. (шаблон ГКС от 14.11.2013г.);
 • Форма 1-ПРсогласно приказу Росстата № 193 от 18.08.2008г. (шаблон ГКС от 05.09.2011г.).